marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Hệ thống tư pháp bảo trợ tại tỉnh Ontario, Canada


                                        

                    
                           Nguyễn vĩnh ThượngLời tác giả:   Bài viết này đã đăng trên tạp chí Thời Báo số 33 , tháng 4, 1989 tại Toronto, Ontario, Canada. Tôi chỉ cập nhật hóa Điện thoại của văn phòng Legal Aid Ontario và số lượng các Community Legal Services ở tỉnh Ontario. Các thủ tục khác chỉ có giá trị lịch sử vào thời điểm tháng ba năm 1989.         Toronto, 01 March 2015.


Nhằm mục đích giúp độc giả tìm hiểu về hệ thống tư pháp bảo trợ ( Legal Aid ) tại tỉnh Ontario, đồng thời cũng giúp độc giả mỗi khi có chuyện cần đến dịch vụ pháp lý thì có thể sử dụng tư pháp bảo trợ, nếu hội đủ điều kiện, để khỏi tốn kém các chi phí luật pháp nên chúng tôi biên soạn ra bài nầy. Nội dung bài viết nầy gồm có 3 phần :
-          Phần thứ nhất : Tóm tắt lịch sử hệ thống tư pháp bảo trợ tại tỉnh Ontario.
-          Phần thứ hai: Đối tượng và mục đích của hệ thống dịch vụ pháp lý đặt cơ sở trên cộng đồng   (Community-based legal services)
-          Phần thứ ba : Danh sách các văn phòng cấp chứng chỉ tư pháp bảo trợ ( Legal Aid Offices) và danh sách các cơ quan dịch vụ pháp luật phục vụ cho cộng đồng (Community –based Legal Services) trên toàn tỉnh Ontario. 

      Xem thêm, mời bấm vào đây : Hệ thống tư pháp bảo trợ tại tỉnh Ontario, Canada