marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Ý Chí Về Độc Lập Của Dân Tộc Việt Nam


                                                            GS   Nguyễn vĩnh Thượng


Lời tác giả : Giảng luận về bài “ Bình Ngô Đại Cáo” (  曹鶴岱平 ) ( Great Proclamation of Đại Việt Victory over Northern Invaders, translated by Prof. Nguyễn Cao Hách – University of Saigon )  của Nguyễn Trải được viết vào tháng 4, năm 1985 , và đã được đăng trên nguyệt san Phổ Thông ở Toronto , Canada , số 12 và 13 vào tháng 4 & 5 , năm 1985. Lúc đó, Ông Nguyễn văn Tiết làm Chủ Nhiệm, Ông Nguyễn thế Vĩnh làm Chủ Bút. “Bình Ngô Đại Cáo” đã trình bày một cách sâu sắc cái “ ý chí về độc lập của dân tộc Việt Nam”( The will to Independence of the Vietnamese, translated by Dr. Nguyễn Thanh Liêm, University of Iowa ), đây là một tiềm thức dân tộc đã có từ ngàn năm trong tâm tư  của dân tộc ta. “Bình Ngô Đại Cáo” là một áng văn bất hủ chẳng những có giá trị về lịch sử, tư tưởng chính trị mà còn có nhiều giá trị  về văn học nghệ thuật của dân tộc Việt Nam nữa.

                     Dân tộc Việt Nam bị quân Tàu ở phương Bắc thôn tính và cai trị  tổng cộng  998 năm , trải qua bốn thời kỳ Bắc thuộc như sau :

1.       Bắc thuộc lần thứ nhất (111 trước Tây lịch - 39 ): nhà Triệu, nhà Hán chiếm nước ta.
2.       Bắc thuộc lần thứ hai ( 43- 541 ) : nhà Đông Hán , Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn , nhà Tề , nhà Lương chiếm nước ta.
3.       Bắc thuộc lần thứ ba ( 602- 905 ): nhà Tuỳ, nhà Đường chiếm nước ta.
4.       Bắc thuộc lần thứ tư ( 1407- 1427 ) : nhà Minh chiếm nước ta . Bài “ Bình Ngô Đại Cáo” đã được tuyên đọc nhân chiến thắng quân Minh của nghĩa quân Việt Nam và Lê Lợi.
                                                                                                      Đọc lại ở Toronto, tháng 10 năm 2013I.                  Nguồn gốc áng văn :

             Bài Bình Ngô Đại Cáo do Nguyễn Trải viết bằng chữ Hán vào đầu năm 1428 để bố cáo trước quốc dân về công cuộc khởi nghĩa Lam Sơn  của Bình Định Vương Lê Lợi ( 1418 – 1427 ) ngay sau khi đạo quân viễn chinh cuối cùng của nhà Minh do Vương Thông chỉ huy đã triệt thoái về Trung Hoa vào ngày 29 tháng Chạp năm 1427.

Bản dịch ra Việt văn đã được in trong sách Quốc Văn Cụ Thể của Bùi Kỷ do Tân Việt Thư Xả xuất bản năm 1932 tại Việt Nam. Bản dịch của cụ Bùi Kỷ tuy chưa phải là tuyệt hảo, nhưng có thể nói rằng cho đến nay , bản dịch này có nhiều giá trị hơn nhiều bản dịch khác. Nên chúng tôi đã căn cứ vào bản dịch của cụ Bùi Kỷ để tìm hiểu bài Bình Ngô Đại Cáo.